ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด องค์กรที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ปัจจุบันการแข่งขันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ แต่เป็นการแข่งขันในเชิง การบูรณาการ ซึ่งเป็นการผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่ นำมาบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา , ทำให้ดีขึ้น และสามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน

บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด ได้ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทัดเทียมในระดับสากล ดังนั้นเราจึงกำหนดมาตรฐานของ Core Competency และ Compentency ขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ

ที่นี่เรามี Road Map ในการพัฒนาคนอย่างชัดเจน มีการประเมินผลงานด้วยระบบ Balanced Scorecard ที่แม่นยำ และช่วยให้การปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคนเป็นอันดับแรก เพื่อต่อยอดธุรกิจของเราให้ขยายตัวออกไปอย่างยั่งยืน

Who Is OK Herbs?

เรามุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าด้วยกระบวนการจัดการที่เป็นเลิศ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ และการควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

การสร้างความสัมพันธ์และวางแผนร่วมกับคู่ค้าตลอดจนการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างความผูกพันของพนักงานอย่างยั่งยืน

  1. เพิ่มและพัฒนาสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและลูกค้า
  2. เสริมสร้างกระบวนการในการทำงานขององค์กรให้เป็นเลิศ
  3. มุ่งมั่นในการสร้าง, บริหาร และทำงานอย่างเป็นทีม เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
  4. พัฒนาระบบการจัดการและบริหารงานที่เรียกว่า “Customer Relationship Managment” เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและผูกพันกับบริษัท
  5. นำระบบ Supplier Relationship Management เข้ามาประยุกต์ใช้กับ Supplier ที่มีความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ผลิตผลโดยรวมมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาด้านความปลอดภัยของวัตถุดิบและการบรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้นในระยะยาว
  6. พัฒนาขีดความสามารถด้านภาวะการเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารจัดการตัวชี้วัดหรือ KPIs ของแต่ละคนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและพนักงานรู้สึกผูกพันต่อองค์กร
  7. มุ่งเน้นความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นคงในผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Motivated Mind
Ambitious Achievers
Assertive People
Positive People
Innovative People
Honesty People

Employee Capability

การพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพ 80%
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 90%
การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร 80%
โอกาสในการเติบโตในสายธุรกิจ 85%
การเพิ่มทักษะ และได้เรียนรู้ข้ามสายงาน 90%