โรงงาน โอเคเฮิร์บ มุ่งเน้นการมีจิตสำนึกต่อสังคม (CSR)

โอเคเฮิร์บ เรามุ่งเน้นการมีจิตสำนึกต่อสังคม (CSR) โดยเราคำนึงอยู่เสมอว่า การผลิตอาหารเสริมให้ได้คุณภาพสูงสุด ต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานความคิดที่ดี โดยเฉพาะผู้ผลิตอย่างเรา ทั้งนี้เราผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การควบคุมการปลูกพืชสมุนไพร การคัดเลือกวัตถุดิบชั้นดี และการเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล

โดยเน้นทำ CSR ในเชิงกลุยุทธ์ ที่ผสมผสานเชื่อมโยงทั้งภายในองค์กร และนอกองค์กร เพื่อให้เกิดคุณค่าร่วมกัน (Shared Value) ระหว่างภาคธุรกิจและสังคม ผ่านมูลนิธิ โอ.เค.ไลฟ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ม.ค 57 โดยมีกิจกรรม CSR มาแล้วกว่า 3 ปี มีโครงการรวมทั้งสิ้น กว่า 361 โครงการ แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก คือ ด้านการศึกษา , ด้านสังคม , ด้านศาสนา ประกอบไปด้วย

 1. 1. ปี 2557 จัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 98 โครงการ แบ่งเป็น
  – การศึกษา 31 โครงการ
  – ศาสนา 38 โครงการ
  – สังคม 29 โครงการ
 2. 2. ปี 2558 จัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 130 โครงการแบ่งเป็น
  – การศึกษา 44 โครงการ
  – ศาสนา 33 โครงการ
  – สังคม 53 โครงการ
 3. 3. ปี 2559 จัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 133 โครงการแบ่งเป็น
  – การศึกษา 35 โครงการ
  – ศาสนา 50 โครงการ
  – สังคม 47 โครงการ

ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. Cause Promotion (ส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม) ซึ่งเป็นการจัดหาเงินทุน ระดมเงินทุน วัสดุสิ่งของใ และจัดกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัคร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทางสังคมนั้นๆ เช่น
  • ร่วมกับลูกค้า OEM ของบริษัท มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ให้แก่ ผู้ป่วยโรคชรา และผู้ป่วย HIV
  • ร่วมจัดกิจกรรมกับอาสาสมัคร ในโครงการ “ จัดกิจกรรมชุมชนน่าอยู่ ปี 2 ”
  • ผู้นำในกิจกรรม ช่วยเหลือปัจจัยให้แก่ กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ
  • ร่วมในโครงการ CSR ของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักกฎหมายต่อสังคม
  • ร่วมช่วยเหลือชุมชนแออัด กับหน่วยกองบังคับการปราบปราม ในการนำหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิปอเต็กตึ้งลงพื้นที่ชุมชนตรวจรักษาโรคทั่วไปให้กับประชาชนและแจกจ่ายยาฟรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
  • ร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการช่วยเหลือ กองทุนบทบาทสตรี ของทางภาครัฐ
  • ร่วมกับลูกค้า OEM และพนักงานในบริษัท มอบความสุข และอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงปัจจัยเรื่องทุนการศึกษา แก่เด็กที่ยากไร้ ในวันเด็ก แห่งชาติ
 2. Corporate Philanthropy (การบริจาคเพื่อการกุศล) เป็นการช่วยเหลือในประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ ถือเป็นกิจกรรม CSR ที่พบเห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิจ เช่น
  • บริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยหนาวและผู้ยากไร้ที่ยังขาดแคลนตามพื้นที่สูง ในเขตภาคเหนือ
  • บริจาคอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนแก่ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
  • บริจาคอุปกรณ์เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนตระเวนชายแดนเบ็ญจมะ เทือกเขาสามหมื่น จ.เชียงใหม่
  • ทำบุญถวายปัจจัย เพื่อสร้างตึกพิเศษ 6 ชั้น ที่ โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  • บริจาคข้าวสาร น้ำดื่ม แพมเพิสผู้ใหญ่ ให้แก่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
  • ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้
  • บริจาค ชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา และหนังสือเรียน ในโครงการ “ ธารน้ำใจสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มสู่น้อง ”
  • นำเครื่องดื่มซันคลาร่า พลัส มิกซ์เบอร์รี่ จูซ จำนวน 5,000 ขวดมอบแก่ ประชาชนที่รอสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณท้องสนามหลว
 3. Socially Responsible Business Practices (การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม) เป็นการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือในเชิงร่วมกันแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้นๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยที่องค์กรธุรกิจสามารถที่จะดำเนินการเอง หรือเลือกที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้ เช่น
  • เป็นโรงงานแรกๆในประเทศ ที่เดินหน้านำสมุนไพรไทยมาสกัดเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั้งในรูปแบบเม็ด ผงชง และเครื่องดื่มน้ำ (ร่วมกับบริษัท วิณพา จำกัด) เพื่อตอกย้ำว่าพืชจากเมืองไทยมีคุณค่าไม่แพ้ชาติใดในโลก โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะเน้นประโยชน์จากสมุนไพรมาเป็นลำดับหนึ่ง
  • ไม่ผลิตยาและอาหารเสริมที่ผสมสารเคมี โดยเฉพาะประเภทยาลดน้ำหนัก เพราะโรงงานก็ยึดตามเจตจำนงคือ รับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลของส่วนรวม ประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และยึดตาม อย.เป็นหลัก

จากผลงานเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม จึงเป็นเพียงเบื้องหลังสู่ความสำเร็จ และบริษัทโอเคเฮิร์บไม่ได้หยุดนิ่งเพียงเท่านี้  เราพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ลืมเจตนารมณ์ที่ว่า จะไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และสังคม และจะมุ่งให้ความสำคัญกับสมุนไพรตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก