ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมบริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด

บริษัทโอเค เฮิร์บ จำกัด เตรียมตัวที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขยายงานเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน ในอีก 2 ปี เพื่อก้าวขึ้นสู่ผู้นำในตลาดเครื่องดื่มประเภท ฟังก์ชันนัลดริงก์ ปี 2016 โดยครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานเรา เพื่อปรับแผนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะยาว เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารการเงินจากการมีช่องทางการระดมทุนที่หลากหลาย ตลอดจนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ   สิ่งเหล่านี้ก็คือการสร้างโอกาสในการต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง ในขณะเดียวกันยังสามารถช่วยสืบทอดการดำเนินธุรกิจในระยะยาว เนื่องจากธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องพึ่งพิงอาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพียงลำพัง

โดยบริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด นั้นเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภท Functional Drinks ที่มีความเชี่ยวชาญมากว่า 10 ปี และยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างจากในตลาด โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพร หรือ Herbal Drinks อีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังผลิตสินค้า OEM ให้กับแบรนด์ดังต่างๆอีกมากมาย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของเราพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ตลาดอาเซียน และพร้อมที่จะเพิ่มทุนเพื่อขยายฐานการผลิตให้รองรับกับตลาดที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด

นอกจากนี้บริษัทโอเค เฮิร์บ จำกัด เตรียมตัวขอระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร และเป็นมาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร

GMP จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ โคเด็กซ์ (CODEX) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค GMP เป็นเกณฑ์ หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย 

GMP มีเนื้อหาคลอบคลุม 6 ประการ คือ

1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต
2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล
5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
6. บุคลากร

HACCP  หมายถึง การวิเคราะห์อันตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็นแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมใด ๆ โดยมีกระบวนการดำเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้องกันไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมีการควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ใจว่า มาตรการป้องกัน ที่กำหนดขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

HACCP มีเนื้อหาคลอบคลุม 7 ประการ คือ

1. การวิเคราะห์อันตราย จากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ที่อาจมีต่อผู้บริโภค
2. 
การกำหนดจุดควบคุมวิกฤต ในกระบวนการผลิต จุดควบคุมวิกฤต
3. การกำหนดค่าวิกฤต ณ จุดควบคุมวิกฤต ค่าวิกฤต อาจเป็นค่าตัวเลข หรือลักษณะเป้าหมาย ของคุณภาพ ด้านความปลอดภัย
4. ทำการเฝ้าระวัง โดยกำหนดขึ้น อย่างเป็นระบบ มีแผนการตรวจสอบ หรือเฝ้าสังเกตการณ์ และบันทึกข้อมูล
5. กำหนดมาตรการแก้ไข สำหรับข้อบกพร่อง และใช้มาตรการนั้นทันที
6. 
ทบทวนประสิทธิภาพ ของระบบ HACCP ที่ใช้งานอยู่ รวมทั้งใช้ผล การวิเคราะห์ทดสอบ ทางห้องปฏิบัติการ
7. จัดทำระบบบันทึก และเก็บรักษาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดไว้

เพื่อให้บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด ก้าวเข้าสู่การผลิตระดับโลก ในการผลิตเครื่องดื่มอาหารเสริม, เครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอีก 2 ปี อีกทั้งเรายังได้เริ่มนำระบบ ERP ระดับโลกอย่าง Microsoft NAV เข้ามาใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานตั้งแต่กระบวนการวิจัยและพัฒนา , กระบวนการจัดซื้อ , กระบวนการผลิต ตลอดจนกระบวนการจัดจำหน่าย หรือครบทั้ง Supply Chain ก็ว่าได้ 

ทั้งนี้บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด จึงเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรและเครื่องดื่มประเภท Functional Drinks ที่สร้าง OEM แบรนด์อาหารเสริม มามากกว่า 1,000 ชนิด และอยู่เบื้องหลังความสำหรับของหลายๆธุรกิจ โดยเราจะสร้างแบรนด์ให้คุณ ผลิตเครื่องดื่ม ทำการตลาด แพ็คเกจจิ้ง รวมทั้ง จัดส่งสินค้าให้คุณอย่างครบวงจร สนใจติดต่อ 02-408-5983-85 หรือ www.okherb.co.th