เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด ได้มีการ AUDIT GMP & HACCP ภายในบริษัท

บริษัท โอเค เฮิร์บ เร่งปรับกลยุทธ์ก้าวสู่การเป็นตลาด เครื่องดื่มประเภทฟังก์ชันนัลดริงก์  โดยได้มีการ AUDIT GMP & HACCP ภายในบริษัท เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เพื่อเตรียมตัวขอระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร และเป็นมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร

             GMP จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ โคเด็กซ์ (CODEX) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค GMP เป็นเกณฑ์ หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย 

GMP มีเนื้อหาคลอบคลุม 6 ประการ คือ

1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต
2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล
5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
6. บุคลากร

HACCP ซึ่งหมายถึง การวิเคราะห์อันตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอน ของการดำเนินกิจกรรมใด ๆ โดยมีกระบวนการดำเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้องกันไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมีการควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ใจว่า มาตรการป้องกัน ที่กำหนดขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

HACCP มีเนื้อหาคลอบคลุม 7 ประการ คือ

1. การวิเคราะห์อันตราย จากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ที่อาจมีต่อผู้บริโภค
2. 
การกำหนดจุดควบคุมวิกฤต ในกระบวนการผลิต จุดควบคุมวิกฤต
3. การกำหนดค่าวิกฤต ณ จุดควบคุมวิกฤต ค่าวิกฤต อาจเป็นค่าตัวเลข หรือลักษณะเป้าหมาย ของคุณภาพ ด้านความปลอดภัย
4. ทำการเฝ้าระวัง โดยกำหนดขึ้น อย่างเป็นระบบ มีแผนการตรวจสอบ หรือเฝ้าสังเกตการณ์ และบันทึกข้อมูล
5. กำหนดมาตรการแก้ไข สำหรับข้อบกพร่อง และใช้มาตรการนั้นทันที
6. 
ทบทวนประสิทธิภาพ ของระบบ HACCP ที่ใช้งานอยู่ รวมทั้งใช้ผล การวิเคราะห์ทดสอบ ทางห้องปฏิบัติการ
7. จัดทำระบบบันทึก และเก็บรักษาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดไว้

เพื่อให้บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด ก้าวเข้าสู่การผลิตระดับโลก ในการผลิตเครื่องดื่มอาหารเสริม, เครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอีก 2 ปี อีกทั้งเรายังได้เริ่มนำระบบ ERP ระดับโลกอย่าง Microsoft NAV เข้ามาใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานตั้งแต่กระบวนการวิจัยและพัฒนา , กระบวนการจัดซื้อ , กระบวนการผลิต ตลอดจนกระบวนการจัดจำหน่าย หรือครบทั้ง Supply Chain ก็ว่าได้ 

โดยบริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด นั้นเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภท Functional Drinks ที่มีความเชี่ยวชาญมากว่า 10 ปี และยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างจากในตลาด โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพร หรือ Herbal Drinks อีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังผลิตสินค้า OEM ให้กับแบรนด์อาหารเสริมดังๆอีกมากมาย มามากกว่า 1,000 ชนิด และอยู่เบื้องหลังความสำหรับของหลายๆธุรกิจ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของเราพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ตลาดอาเซียน และพร้อมที่จะเพิ่มทุนเพื่อขยายฐานการผลิตให้รองรับกับตลาดที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด หากสนใจสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง เราสามารถสร้างแบรนด์ให้คุณ ผลิตเครื่องดื่ม ทำการตลาด แพ็คเกจจิ้ง รวมทั้ง จัดส่งสินค้าให้คุณอย่างครบวงจร สนใจติดต่อ 02-408-5983-85 หรือ www.okherb.co.th

Tag : Functional Drinks, อาหารเสริมสมุนไพรไทย, OEM รับผลิตอาหารเสริม, เครื่องดื่มสมุนไพร